服装/箱包 - TADASHI SHOJI - 2011TADASHI SHOJI新品发布会
2011TADASHI SHOJI新品发布会